Dagstidningar & tidskrifter

TS-upplaga har blivit standard för seriösa svenska dagstidningar och tidskrifter.

Med TS-upplagan får du ett kvitto på att det är rätt upplaga som redovisas. En trygghet för både tidningen/tidskriften som blir trovärdig med en tredjepartsrevision, och för annonsörer och mediaförmedlare som vet att man kan lita på siffrorna.

TS-upplagan redovisas varje år

En TS-upplaga redovisas alltid varje år, i slutet av februari. Men man kan även komplettera med tätare redovisningar som alltid jämför med motsvarande period året innan. TS-upplaga redovisas dels som helhet, dels uppdelad på abonnemang, lösnummer, medlemsexemplar och friexemplar. Enkelt och överskådligt.  

Så här går det till 

Våra revisorer besöker tidningen, går igenom abonnemangsregister, prenumerationskampanjer, distributionsunderlag som postens följesedlar, bokföring, avtal, lösnummerförsäljning och andra underlag. Varje enskild utgåva av en titel granskas, ett grannlaga arbete som sker i tre steg,  

     
  1. Distributionen sätter taket för hur hög upplagan kan vara. Vi stämmer av givna uppgifter mot tryckerirapporter och distributionsfakturor som visar att tidningen har tryckts och skickats ut. Även utgivningsplanen kontrolleras för att se att tidningen verkligen har nått konsumenten på utlovad tid.
  2.  
  3. Abonnemangen kontrollerar vi bland annat genom att undersöka att abonnenten finns, att abonnemangen är individuellt efterfrågade och att rabatterna följer TS regler. Friexmottagare, rabatterbjudanden, kampanjer och prenumerationsperioder kontrolleras och distributionen jämförs mot övriga register.
  4.  
  5. Ekonomin granskar vi utifrån steg ett och två. En idealintäkt räknas fram som motsvarar intäkten om alla abonnenter hade betalat. Den jämförs vi sedan mot faktiskt bokförd intäkt i huvudboken. Om skillnaden är större än tre procent minskas upplagan proportionellt.
  6.  

Tuffa krav ger kvalitet i siffrorna

En revision tar oftast en dag, men det varierar en del beroende på hur mycket som förberetts. Det kan vara intressant att notera att TS revisorer, likt bolagsrevisorer, har tystnadsplikt.  

Förutom genomförd revision krävs att tidningen/tidskriften har minst 25 procent redaktionellt innehåll, kommer ut med minst fyra utgåvor per år, har en offentliggjord utgivningsplan och även i övrigt uppfyller postens villkor för posttidningar. Tidningen/tidskriften ska ha ett giltigt utgivningsbevis. Kan vara tufft, men det leder till att medieköparna litar på TS-upplaga. Om dessa krav inte uppfylls är RS-distribution ett bra alternativ.    

TS eller RS?

Vid revision av tryckta medier arbetar TS i huvudsak med två begrepp: TS och RS. Nedan förklarar vi skillnaden mellan dessa.  

TS
Upplagan för dagspress, nyhetstidningar, fack- och populärpress redovisar vi under begreppet TS-upplaga. Redovisningen sker enligt TS upplagebestämmelser för tidningar respektive tidskrifter.  

Även webbplatser och elektroniska nyhetsbrev redovisar enligt TS bestämmelser för respektive medie.   

RS
Inom ramen för RS (Reklamstatistik) redovisar vi allt från gratistidningar och annonsblad till kataloger. RS-medier distribueras normalt utan kostnad till mottagaren. RS-medier uppfyller normalt inte kravet på registrerade mottagare vilket krävs för att vara TS-kontrollerade. Begreppet för dessa medier är istället RS-distribution. Redovisningen sker enligt TS distributionsbestämmelser för RS-medier.   

Ansluta dig till TS?

Kontakta oss på info@ts.se så hör vi oss.